חברת עדן פועלת להפיכת מע"ר מזרח למתחם תיירותי-עסקי מרכזי מוביל לאוכלוסייה הערבית ולכלל הציבור בירושלים, ולגורם מרכזי בזירה העסקית והתרבותית, כנהוג בערי הגדה כגון רמאללה ובית לחם.

צירי הפעולה
  • ניהול המרחב הציבורי בדגש על אחזקה וניקיון, אכיפה, הכוונה ועוד
  • פיתוח תשתיות פיזיות במרחב הציבורי, הכנת תכנית פיתוח רב שנתית וגיבוש משאבים ליישומה
  • גיבוש המוצר התרבותי לטובת התושבים והמבקרים
  • גיבוש המוצר התיירותי הייחודי למשיכת מבקרים לרבות תיירוּת דתית
  • פיתוח עסקי של המתחם הסמוך לעיר העתיקה לתמיכה בפוטנציאל התרבותי והתיירותי
 
עקרונות ודרכי פעילות
  • מיפוי, הכנת תכניות נושאיות בידי מומחים ועשיית פעולות לאורך זמן
  • נקיטת פעולות בטווח הקצר בד בבד עם הנהגת תכנית עבודה רב שנתית
  • שיתוף הציבור בין השאר באמצעות נציגויות סוחרים ותושבים, מלונאים וכד'
  • שילוב כוחות עם גורמים ציבוריים ופרטיים ועם ארגונים נוספים הפועלים במרחב