תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת עדן

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עדן – החברה לפיתוח מרכז ירושלים (להלן: "האתר").

השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ''ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. השימוש באתר הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של עדן לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן): הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצ''ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. עדן לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את עדן בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הטבות, תמריצים ושירותים הניתנים על-ידי עדן

האתר כולל מידע על הטבות, תמריצים, מענקים ופעילויות שונות הנעשות על-ידי עדן לשם קידום, פיתוח וטיפוח העיר ירושלים. מובהר כי אין בפרסום זה כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד עדן למתן הטבה ו/או מענק כלשהו לכל אדם ו/או תאגיד, וכי רק קבלת אישור מוסמך מטעם עדן, אשר יינתן בהתאם ובכפוף להוראות הנהלים הרלוונטיים והוראות כל דין, יחייב את עדן. עדן רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן בכל עת את המענקים ו/או ההטבות ו/או הנהלים להענקתם, לפי שיקול-דעתה המוחלט.

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם גם במוסדות וגופים אחרים, לרבות משרדי הממשלה השונים. עדן אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגורם שמסרם לפרסום. אין בפרסום מידע זה כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים ומהימנים. החליטה עדן לפרסם תוכן שנמסר - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול-דעתה המוחלט, ובכלל זה לקצרו. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של עדן, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אנא בדוק לפני שימוש את נכונות ועדכנות המידע הנמסר. כמו כן, אין עדן אחראית לגבי נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.

שירותים הטעונים רישום

באתר אפשר ותמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות עדן. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על-ידי עדן, או מטעמה והיא איננה שולטת או מפקחת עליהם. עדן איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. עדן רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול-דעתה המוחלט. עדן אינה אחראית לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישורים כאמור.

תכנים מסחריים

האתר יכול ויכלול תכנים מסחריים, מידע על גורמים מסחריים כגון מסעדות, בתי קפה ועוד, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים. עדן לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. עדן אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. עדן איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום) הינן של עדן או של צד שלישי, שהרשה לעדן להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ''ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מעדן, עיריית ירושלים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי עדן לתכנים שהוזנו או נמסרו על-ידך לאתר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

שינויים באתר והפסקת השירות

עדן תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ''ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עדן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית עדן להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק עדן את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, עדן תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים באתר, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים. השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.